Branteviksgatan 5, Malmö
010 - 33 33 640
info@branteviksgruppen.se

BranteviksGruppens affärskoncept är att bygga broar mellan människor.

Om oss

Affärskonceptet är att arbeta inom och med arbetsmarknadsfrågor i Sverige och är ett resultat och vidareutveckling av grundarnas,
Ghada El Kaswanis och Owe Håkanssons, mer än 20 åriga erfarenhet.

Konceptet utgår från helheten och målgruppen är därför stor, Arbetssökande, Arbetskraftssökande, Offentlig sektor, Kommuner, Näringsliv m.fl.

Den arbetssökande o den arbetskraftsbehövande står i focus.

Vi arbetar ofta inom projekt som är finansierade via skattemedel, vilket gör krav och uppföljning på vårt arbete extra betydelsefullt.

Detta ställer också stora krav på oss o våra samarbetspartners och vi har därför valt att utgå från den framtagna statliga värdegrunden. Den består av sex principer som beskriver vilka professionella värderingar som skall prägla alla anställda. Den sammanfattar de grundläggande värderingarna i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.

Sex grundläggande principer

Demokrati

Som samarbetspartner till myndighet arbetar du på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Du ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.

Legalitet

Du känner till och följer de lagar och regler som gäller. Legalitetsprincipen betyder att den verksamhet som myndigheterna bedriver är rättssäker. 

Objektivitet

Alla måste kunna lita på att du som är samarbetspartner till myndighet agerar sakligt och opartiskt. Du måste därför vara uppmärksam på de intressekonflikter som kan uppstå. Det innebär bland annat att du anmäler bisysslor och jäv till arbetsgivaren och att du självklart inte agerar korrupt. 

Fri åsiktsbildning

Öppenhet är en grundprincip i demokratin. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighet gäller. I staten finns det också förbud mot efterforskning och repressalier som innebär att arbetsgivaren inte får ta reda på källor eller visselblåsare eller att straffa den som uttalat sig kritiskt i media.

Respekt

Du behandlar alla människor lika och med respekt. Det innebär att du inte tummar på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Effektivitet och service

I arbetet ska du förena effektivitet med service och tillgänglighet. Du informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Du utför också dina uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med resurserna.

Värdegrunden måste konkretiseras och diskuteras

Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Därför är det viktigt att vi som arbetar med den konkretiserar vad principerna innebär för oss så att vi som medarbetare får vägledning i hur vi ska agera.

De olika principerna hamnar också ofta i konflikt med varandra. Vad ska vi välja, rättssäkerhet eller effektivitet? Vad kan och bör vi som utförare uttala offentligt? Den här sortens konflikter måste var och en av oss lösa i vardagen. 

Dilemmaträning, är ett sätt att utveckla förmågan att hantera svåra situationer och att bygga en god verksamhetskultur, vilket vi kontinuerligt tränar på.

BranteviksGruppen AB är ett privatägt  socialt företag där vinsten återinvesteras i verksamheten.