Branteviksgatan 5, Malmö
010 - 33 33 640
info@branteviksgruppen.se

BranteviksGruppen AB bygger för framtiden!

Vilka är vi?

BranteviksGruppen AB bygger för framtiden!
Vår ledning o delar av vår personal har sedan 1990-talet, mycket framgångsrikt arbetat som organisations- och projektbyggare samt kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen o Kommuner inom arbetsmarknadsfrågor med stor kunskap om att hjälpa folk till egen försörjning, studier eller övrig integration i det svenska samhället.
Vi utvecklar och bygger vår verksamhet genom ett stort nätverk och en öppen syn på mångfald, demokrati o digitala hjälpmedel.

Vi har idag kontor runt om i Sverige, med huvudkontor i Malmö. För att öka vår kompetens har vi också valt att anlita lokala underleverantörer samt samarbetspartners spridda över landet.

Vår filosofi – engagemang och ödmjukhet

Med kunskap och förståelse för slutanvändarens behov vill vi i BranteviksGruppen AB leverera tjänster / utvecklingsprojekt med hög kvalitet som bidrar till att öka livskvalitet hos våra deltagare / kunder, samt produktivitet och lönsamhet för våra samarbetes partners. 

Vi tror på en förtroendefull relation med våra kunder och ett tidigt samförstånd och ingång i projekten. Genom att vara lyhörda och hitta kreativa lösningar har vi byggt ett starkt varumärke vilket leder till  förnyat förtroende från våra kunder. Ett förtroende som vi möter med engagemang och ödmjukhet.

En trygg samarbetspartner

För oss är det viktigt med ordning och reda på alla nivåer i företaget. Ett projekt är ett stort åtagande från både kundens och vår sida. Målet är gemensamt – en slutprodukt som båda parter ska vara nöjda med och stolta över. För att nå dit har vi ett väl utvecklat ledningssystem för att kvalitetssäkra vårt arbete från planering och projektering fram till att samarbetet avslutats. Vi har också noggranna rutiner för hela ekonomihanteringen, vilket skapar trygghet för alla inblandade. 

Vi tror på samarbete och transparens mellan kund och utförare. Därför förordar vi en affärsmodell som bygger på förtroende och på att vi finns med redan i ett tidigt skede i projekten. Det är ett arbetssätt som vi själva har lång och positiv erfarenhet av och som skapar synergieffekter för alla inblandade parter.

Hållbart byggande

Vi tar vårt uppdrag som samhällsbyggare på stort allvar och vill inom vårt verksamhetsområde bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har idag bred erfarenhet av att bygga organisationer enligt de vanligaste certifieringssystemen på den svenska marknaden. Sedan mitten av 1990-talet har vår ledning arbetat fokuserat med att utveckla kvalitets- och miljöarbete. Idag har vi ett egenutvecklat ledningssystem med detaljerade rutiner och körscheman inom kvalitet, och arbetsmiljö. Vi försöker ständigt att förbättra vårt interna kvalitetsarbete. Vi är lyhörda för förändringar i samhället o våra beslut tages i demokratisk anda av vår personal o samarbets-partners.

Vi har mångårig erfarenhet, mångfald och kunskap om att hjälpa folk till egen försörjning, studier eller övrig integration i det svenska samhället.